جستجوی اشخاص،شرکت ها و کارت ها از طریق کد در دیداریاب

در قابلیت جدید دیداریاب،شما میتوانید پرونده های شخص و شرکت خود را با قالب مشخص  و از طریق کدهای سیستمی و کدهای دستی هر پرونده جستجو کنید.

به طور مثال اگر  بخواهید یک پرونده شخص را با  “کد دیدار شخص/کد اتوماتیک” جستجو کنید، باید به صورت زیر کد را  در دیداریاب وارد کنید:

cd[code]#

برای پیدا کردن کد دستی و اتوماتیک هر پرونده شخص و شرکت، کافی است پرونده شخص مورد نظر خود را باز کرده و از سمت چپ پرونده روی آیکن فلش، کنار گزینه توضیحات مهم کلیک کنید.

  توجه داشته باشید که “کد اتوماتیک” هر پرونده منحصر به فرد است و قابل ویرایش توسط کاربر نیست.اما “کد دستی” از قسمت ویرایش شخص و با تغییر “کد مشتری” قابل ویرایش و اضافه کردن است.  

کد دستوری جستجوی شخص و شرکت  #

جستجوی پرونده شخص با  کد دیدار شخص یا کد اتوماتیک:

cd[Automatic Code]#

  جستجوی پرونده شخص با  کد مشتری یا کد دستی:

cc[Custom Code]#

  جستجوی پرونده شرکت با  کد دیدار شرکت یا کد اتوماتیک:

pd[Automatic Code]#

    جستجوی پرونده شرکت با  کد مشتری یا کد دستی:

pc[Custom Code]#

جستجو پرونده کارت با کد کد کارت:

Case[Case Code]#

 

 

Powered by BetterDocs