کاریز معامله، میز کار شما است. روی کاریز، معامله های جاری (معامله هایی که در دست پیگیری برای فروش می باشد) نمایش داده می شود.

بیشترین فعالیت کارمندان فروش روی دیدار، بر روی کاریز معامله انجام می شود. تنظیمات تعریف کاریز  فقط برای مدیران سیستم فعال است. برای آموزش تنظیمات اختصاصی کاریز کلیک بفرمایید.

نمایش معاملات در کاریز بر اساس مسئول پرونده می باشد و به صورت پیش فرض، معاملاتی نمایش داده می شود که خود کاربر مسئول آن است. به منظور نمایش معاملات سایر کاربران می باید از فیلتر مسئول روی کاریز استفاده کرد.