کاریز معامله، میز کار شما است. روی کاریز، معامله های جاری (معامله هایی که در دست پیگیری برای فروش می باشد) نمایش داده می شود.

روی کاریز فرصت های فروش به صورت معامله قرار می گیرند تا بتوانیم  با پیگیری، آن ها را به فروش موفق تبدیل کنیم.

بیشترین فعالیت کارمندان فروش روی دیدار، بر روی کاریز معامله انجام می شود. تعریف مراحل کاریز  فقط برای مدیران سیستم فعال استو سایر کاربران می توانند  معاملات خود را در این مراحل پیش ببرند. برای آموزش تنظیمات اختصاصی کاریز کلیک بفرمایید.

نمایش معاملات در کاریز بر اساس مسئول پرونده می باشد و به صورت پیش فرض، معاملاتی نمایش داده می شود که خود کاربر مسئول آن است. به منظور نمایش معاملات سایر کاربران می باید از گزینه  فیلتر کاریز استفاده کنید.