برای مشاهده و تغییر اطلاعات رسمی شرکت خود در فاکتورها می توانید از قسمت تنظیمات، بخش تنظیمات پایه، مشخصات شخص یا شرکت خود را مانند اسم، لوگو، آدرس، شهر، کد پستی، شماره ملی و … ویرایش و ذخیره کنید.