برای دیدن لیست فعالیت های خود از نوار سمت راست صفحه دیدار وارد منو فعالیت ها شوید . با انتخاب فیلتر فعالیت ها مسئول را به خود تغییر دهید و تمام فعالیت های  انجام نشده یا انجام شده یا همه فعالیت ها خود را ببینید.