برای اینکه بدانید از هر شیوه آشنایی و از هر کانال تبلیغاتی خود چقدر ورودی داشته اید و  میزان تاثیر هر کانال تبلیغاتی را در کسب و کار خود مشاهده کنید, وارد بخش گزارشات شده و از قسمت تحلیل معاملات، شیوه آشنایی را انتخاب کنید.

شیوه آشنایی بر محور زمان 

در این قسمت می توانید ورودی هایی که شیوه آشنایی آن ها مشخص شده است را در  بازه های زمانی مختلف مشاهده کرده و با انتخاب فیلتر همه شیوه های آشنایی میزان ورودی هر کدام از کانال های تبلیغاتی خود را با هم مقایسه کنید.

شیوه آشنایی بر محور شیوه آشنایی

در این قسمت می توانید میزان ورودی های  هر کدام از کانال های تبلیغاتی خود را باهم مقایسه کرده و حتی  نرخ تبدیل هر کدام از شیوه های آشنایی خود را تحلیل کنید.