گزارش کلی فروش بر محور زمان

در قسمت گزارشات کلی فروش می توانید در بازه زمانی دلخواه خود میزان معاملات موفق شده خود را بر اساس مبلغ و مقدار مشاهده کنید.

گزارش کلی فروش بر محور  کاربران

از این قسمت می توانید میزان فروش هر کاربر را حتی بر اساس نوع محصول فروخته شده با هم مقایسه کنید.

گزارش کلی فروش بر محور  محصول

در این قسمت تعداد  و مبلغ کالاهای فروخته شده را می توانید مشاهده کنید و با انتخاب هر گروه محصول گزارش فروش تک تک محصولات را دریافت کنید.

گزارش کلی فروش بر محور  محصول در زمان 

در این قسمت میزان فروش کالا ها یا خدمات مختلف را در بازه های زمانی مختلف می توانید بررسی کنید.