اگر از نسخه موبایل دیدار استفاده می کنید و می خواهید در توضیحات فعالیت ها و حتی نتیجه فعالیت های خود فایلی را پیوست کنید، کافی است کادر توضیح فعالیت و یا نتیجه فعالیت خود را انتخاب کرده و سپس روی علامت سنجاق کلیک کنید.(تصاویر زیر)

اضافه کردن فایل در توضیحات فعالیت

هنگامی که فعالیت جدیدی را برنامه ریزی می کنید تا در تاریخ مشخصی انجام دهید، بعد از انتخاب تاریخ و ساعت انجام فعالیت ،کادر طوسی رنگ را انتخاب کرده و سپس با انتخاب گزینه سنجاق، فایل خود را انتخاب کنید.

اضافه کردن فایل در نتیجه فعالیت

هنگامی که بخواهید نتیجه یک فعالیت را ثبت کنید در داخل کادر زرد رنگ می توانید با انتخاب گزینه سنجاق، فایل خود را پیوست کنید.