هر شخصی که در مجموعه شما با دیدار کار می کند یک کاربر محسوب می شود و با ایمیل و پسورد خود وارد صفحه  شخصی خود میشود .

و به مجموعه کاربرانی که در دیدار در یک شرکت با هم کار میکنند حساب کاربری می گویند.