حذف کارت ها از صفحه کاریز

با انتخاب سه نقطه کنار هر پرونده کارت و یا کشیدن کارت روی گزینه حذف می توانید آن کارت را حذف کنید.

حذف کارت ها از  داخل پرونده

ویرایش کارت ها از صفحه کاریز

با انتخاب سه نقطه کنار هر پرونده کارت  می توانید آن کارت را ویرایش کنید.

ویرایش کارت ها از داخل پرونده