رقم قرمز رنگ روی فعالیت ها به چه معنی است؟

رقم قرمز رنگی که بر روی آیکن فعالیت ها و معاملات مشاهده می کنید به معنای تعداد فعالیت هایی است که باید امروز انجام دهید و یا تاریخ انجام آن گذشته است و هنوز انجام نشده است.

 

Powered by BetterDocs