فیلد های اجباری برای ایمپورت

برای وارد کردن (ایمپورت) اطلاعات مشتریان قدیمی خود در دیدار، لازم است که یک سری فیلدهای اجباری را داخل فایل اکسل خود داشته باشید. برای مثال وارد کردن فیلد نام خانوادگی برای ایمپورت اطلاعات مشتریان خود ضروری است.

فیلد  اجباری اشخاص #

برای ایمپورت اطلاعات مشتریان خود باید حتما در ستون اکسل شما نام خانوادگی وجود داشته باشد.

نکته: بهتر است اطلاعاتی مانند شماره همراه مشتری نیز به عنوان یک ستون در اکسل شما وجود داشته باشد زیرا نام خانوادگی تکراری ممکن است وجود داشته باشد.

فیلد اجباری شرکت  #

برای ایمپورت اطلاعات شرکت مشتریان خود باید حتما در ستون اکسل شما نام شرکت وجود داشته باشد.

نکته: بهتر است ستون تلفن ثابت شرکت نیز در اکسل وجود داشته باشد.

فیلد های  اجباری معامله  #

برای ایمپورت اطلاعات معامله مشتریان خود باید حتما در ستون های اکسل شما عنوان،کاریز،و مرحله کاریز معامله  وجود داشته باشد.

نکته مهم : در ایمپورت معامله یک مشتری باید حتما اطلاعات شخصی او مثل نام خانوادگی و شماره همراه مشتری وجود داشته باشد که پرونده معامله روی آن شخص ساخته شود. 

نکته: پیشنهاد می شود ستون وضعیت معامله ( موفق ، ناموفق ، جاری بودن معامله) و تاریخ ایجاد معامله در اکسل شما وجود داشته باشد.

فیلد های  اجباری محصول #

برای ایمپورت اطلاعات محصولات خود باید حتما در ستون های اکسل شما عنوان محصول،عنوان برای فاکتور،  کد و واحد محصول وجود داشته باشد.

نکته مهم: پیشنهاد می شود ستون گروه محصول در ستون اکسل شما وجود داشته باشد زیرا هر محصول داخل گروه محصول مربوط به خود قرار گیرد. که برای فیلتر کردن مناسب است.

 

Powered by BetterDocs