فیلد های اضافه مهم و نمایش در سمت راست پرونده

 از قسمت تنظیمات وارد قسمت فیلدها شوید و اگر فیلد مورد نیاز شما مربوط به اطلاعات شخصی مشتری باشد مثل تاریخ تولد ، اون رو در قسمت اشخاص با انتخاب ایجاد فیلد جدید اضافه کنید، سپس نوع فیلد خود را انتخاب کنید, توجه کنید که در دیدار انواع مختلف فیلد وجود دارد اگر میخواهید نوع فیلد خود را به صورت تاریخ شمسی وارد کنید، نوع فیلد را تاریخ انتخاب کرده و اگر قرار است داخل فیلد خود کاراکتر یا حروفی وارد کنید نوع فیلد را تک خطی و یا چند خطی انتخاب کنید.

با استفاده از فیلد های اضافی می توانید اطلاعات مورد نیاز را در مورد مشتریان ثبت کنید و به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید.

زمانی که یک فیلد را ایجاد می کنید در انتهای فرم ثبت فیلد چهار گزینه وجود دارد که می توانید با انتخاب آن ها فعال بودن آن را تایید کنید.

در فرم ثبت شخص جدید نمایش داده شود

   فعال بودن این گزینه به این معناست که با ایجاد هر شخص جدید این فیلد در فرم نمایش داده میشود.

در فرم ثبت معامله جدید نمایش داده شود

      فعال بودن این گزینه به این معناست که با ایجاد هر معامله جدید این فیلد در فرم نمایش داده میشود.

همیشه در بخش راست پرونده نمایش داده شود

  فعال بودن این گزینه به این معناست که فیلد مورد نظر در سمت راست پرونده هر مشتری نمایش داده میشود.

پرکردن این فیلد در زمان ثبت الزامی است

با انتخاب این فیلد کاربر ملزم به پرکردن فیلد است و تا زمانی که این فیلد کامل نشود اطلاعات ثبت نمی شود.

Powered by BetterDocs