چرا نمیتوانم روی عنوان بعضی از فعالیت ها کلیک میکنم تا نتیجه را ثبت کنم؟

هر کاربری در دیدار میتواند فعالیت هایی که به نام او ثبت شده و یا فعالیت هایی که به او محول شده است را انجام دهد و امکان ثبت نتیجه فعالیت های سایر کاربران را ندارد.

در صورتیکه در پرونده معامله ای روی یک فعالیت برنامه ریزی شده کلیک میکنید ولی امکان ثبت نتیجه فعالیت را ندارید، علتش آن است که شما مسئول انجام آن فعالیت نیستید و فقط میتوانید نظری را برای مسئول فعالیت ثبت کنید.

برای یادگیری کار با فعالیت ها و ثبت نتیجه فعالیت کلیک کنید.

 

Powered by BetterDocs