آیا می توانم نحوه نمایش معاملات روی کاریز را تغییر دهم؟

نحوه نمایش معاملات در صفحه کاریز نمی تواند تغییر کند.

معاملات بر اساس فعالیتی که روی آنها برنامه ریزی شده است مرتب شده اند به گونه ای که همیشه معاملات با اطلاعات مهتر در بالای صفحه قرار گیرند

ترتیب نمایش معاملات در صفحه کاریز به شرح زیر است :

  • معاملاتی که برای آنها فعالیتی تعریف نشده است (آیکون زرد خطر A)
  • معاملاتی که فعالیتی که روی آن تعریف شده تاریخ گذشته است ( آیکون قرمز رنگ B)
  • معاملاتی که فعالیت آنها برای امروز است ( آیکون سبز رنگ C)
  • معاملاتی که فعالیت آنها برای آینده برنامه ریزی شده است ( آیکون طوسی رنگ D)

در صورت نیاز به مشاهده معاملات به صورت شخصی سازی شده می توانید از لیست معاملات در صفحه کاریز استفاده کنید

 

Powered by BetterDocs