انواع فیلد

زمانی که یک فیلد اضافی را ایجاد می  کنیم در قسمت “نوع فیلد” انواع مختلفی را مشاهده میکنیم  که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

انواع فیلدها به صورت زیر  می باشند

متن تک خطی

         از این نوع فیلد برای وارد کردن متن کوتاه تا 255 کاراکتر استفاده میشود. 

متن چند خطی

از این نوع فیلد برای وارد کردن متن های بیشتر از 255 کاراکتر استفاده میشود (مانند فیلد توضیحات و یا آدرس …)

تکمیل اتوماتیک      

از این نوع فیلد می توانید برای وارد کردن متن استفاده کنید، با این تفاوت که پس از وارد کردن متن ، آن متن در لیست متن های استفاده شده ذخیره میشود و بعدا اگر در پرونده دیگری خواستید اطلاعات این فیلد را پر کنید، لیستی از متن های استفاده شده قبلی به شما پیشنهاد داده خواهد شد تا در صورت نیاز آن ها استفاده کنید.

چک باکس

از این نوع فیلد برای انتخاب یا عدم انتخاب یک گزینه استفاده میشود. 

چند انتخابی

با انتخاب این نوع فیلد می توانید هنگام استفاده از آن چند آیتم را انتخاب و استفاده نمایید.

تک انتخابی

با انتخاب این نوع فیلد از بین آیتم های وارد شده فقط یک گزینه را هنگام استفاده می توانید انتخاب کنید.

عددی

          از این فیلد برای وارد کردن اطلاعات به صورت عددی استفاده می شود

شخص

        با استفاده از این فیلد می توانید از بین افرادی که اطلاعات آن ها در اکانت دیدار ثبت شده است یک شخص را انتخاب کنید

تلفن

          از این فیلد برای ثبت شماره تماس مخاطب استفاده می شود

آدرس

          از این فیلد برای ذخیره سازی آدرس مخاطبین استفاده می شود

مسئول

          از این فیلد امکان اضافه کردن کاربران دیدار ایجاد می شود.

شرکت

       با استفاده از این فیلد می توانید از بین شرکت هایی که اطلاعات آن ها در اکانت دیدار ثبت شده است یک شرکت را انتخاب کنید

تاریخ

          از این فیلد برای ثبت تاریخ دلخواه استفاده می شود

قیمت

           از این فیلد برای درج قیمت استفاده می شود.

 

Powered by BetterDocs