داشبورد گزارشات:شیوه آشنایی

برای اینکه بدانید از هر شیوه آشنایی و از هر کانال تبلیغاتی خود چقدر ورودی داشته اید و  میزان تاثیر هر کانال تبلیغاتی را در کسب و کار خود مشاهده کنید, وارد بخش گزارشات شده و از قسمت تحلیل معاملات، شیوه آشنایی را انتخاب کنید.

شیوه آشنایی بر محور زمان  #

در این قسمت می توانید ورودی هایی که شیوه آشنایی آن ها مشخص شده است را در  بازه های زمانی مختلف مشاهده کرده و با انتخاب فیلتر همه شیوه های آشنایی میزان ورودی هر کدام از کانال های تبلیغاتی خود را با هم مقایسه کنید.

شیوه آشنایی بر محور شیوه آشنایی #

در این قسمت می توانید میزان ورودی های  هر کدام از کانال های تبلیغاتی خود را باهم مقایسه کرده و حتی  نرخ تبدیل هر کدام از شیوه های آشنایی خود را تحلیل کنید.

 

Powered by BetterDocs