داشبورد گزارشات: سرعت بسته شدن کارت ها

سرعت بسته شدن کارت ها، یعنی به صورت میانگین چند روز طول کشیده تا کارت وارد شده بسته شود . که به شما کمک می کند تا بتوانید میانگین زمانی کارهای انجام شده در بخش خدمات پس از فروش و یا کارهای داخلی شرکت خود را بسنجید.

این گزارش را می توانید با کمک نرم افزار دیدار، بر محور زمان های مختلف و همچنین بر اساس یک کاربر خاص تحلیل کنید.

 

Powered by BetterDocs