داشبورد گزارشات: گزارش کارت های بسته شده

میتوانید برای امور داخلی , پشتیبانی یا هر فرآیندی که موضوع مالی در آن دخیل نباشد از کارت ها استفاده کنید که ویدئو آموزشی استفاده از کارت ها را میتوانید در صفحه دیدار خود ببینید .

برای دیدن گزارشات مربوط به  کارت های ورودی میتوانید از داشبورد گزارشات ,  اطلاعات مربوط به تعداد کارت های ورودی , بسته شده و جاری براساس زمان و کاربران مجموعه دسترسی پیدا کنید.

ستون سبز نشان دهنده تعداد کارت های بسته شده و ستون زرد نشان دهنده کارت های جاری می باشد . که این اطلاعات را به صورت جدول هم میتوانید مشاهده کنید.

 

Powered by BetterDocs