داشبورد گزارشات: گزارش کلی فروش

گزارش کلی فروش بر محور زمان #

در قسمت گزارشات کلی فروش می توانید در بازه زمانی دلخواه خود میزان معاملات موفق شده خود را بر اساس مبلغ و مقدار مشاهده کنید.

گزارش کلی فروش بر محور  کاربران #

از این قسمت می توانید میزان فروش هر کاربر را حتی بر اساس نوع محصول فروخته شده با هم مقایسه کنید.

گزارش کلی فروش بر محور  محصول #

در این قسمت تعداد  و مبلغ کالاهای فروخته شده را می توانید مشاهده کنید و با انتخاب هر گروه محصول گزارش فروش تک تک محصولات را دریافت کنید.

گزارش کلی فروش بر محور  محصول در زمان  #

در این قسمت میزان فروش کالا ها یا خدمات مختلف را در بازه های زمانی مختلف می توانید بررسی کنید.

 

Powered by BetterDocs