برای اتصال وب سایت خود به نرم افزار دیدار می توانید با دریافت کد API از بخش تنظیمات نرم افزار، قسمت اتصال به سرور های دیگر و بخش اتصال به دیدار، کد API خود را دریافت نموده و با کمک “فایل راهنمای اتصال به سرور دیدار و استفاده از API ” این ارتباط را برقرار کنید.

توجه داشته باشید که این ارتباط یک طرفه می باشد. یعنی فقط از وبسایت شما به نرم افزار دیدار اطلاعات وارد می شود.

لطفا دقت کنید کسی که API Key شما را داشته باشد به تمام اطلاعات پنل شما دسترسی دارد، لطفا آن را فقط در صورت اطمینان و به افراد مرتبط ارائه کنید.     همچنین توجه داشته باشید که API KEY شما فقط در هنگام ایجاد اولیه در اختیار شما قرار می گیرد و جایی نگهداری نمی شود، در صورت فراموشی API KEY با استفاده از دکمه پایین API جدید ایجاد کنید.

 

Powered by BetterDocs