مجوز مشاهده: چگونه دسترسی یک پرونده را تغییر دهیم؟

در صورتی که بخواهید برای یک پرونده خاص مجوز مشاهده تعریف کنید و دیدن آن پرونده را برای سایر افراد شرکت محدود کنید, از داخل پرونده از بالا سمت راست روی گزینه مجوز مشاهده کلیک کنید.(تصویر زیر)

اگر بخواهید به صورت کلی و گروهی برای تمام پرونده های موجود مجوز مشاهده تعریف کنید مقاله  ( مجوز مشاهده ) را مطالعه نمایید.

 

Powered by BetterDocs