مجوز مشاهده 

اگر بخواهید برای هر کاربری که در شرکت شما از دیدار استفاده می کند ، محدودیت مشاهده پرونده های معاملاتی یا  پرونده اشخاص اعمال کنید از قسمت تنظیمات نرم افزار،بخش کاربران و امنیت, وارد قسمت مجوز مشاهده شوید.

گروه ها #

در قسمت گروه ها، میتوانید گروه های کاری خود را ایجاد کنید به طور مثال گروه فروش و گروه اداری

هر گروه میتواند زیرمجموعه یک گروه دیگر باشد توجه داشته باشید که سرگروه، می تواند پرونده های زیرگروه خود را ببیند اما زیر گروه نمی تواند پرونده های سرگروه خود را ببیند.در تصویر زیر گروه پیش فرض سرگروه دو گروه فروش و اداری محسوب می شود.

گروه های هم سطح نیز به صورت پیش فرض به اطلاعات یکدیگر دسترسی ندارند. در تصویر زیر دو گروه فروش و اداری هم سطح هستند.

در بخش” لیست کاربران گروه” نیز می توانید کاربران هر گروه را با انتخاب گزینه + اضافه کنید.

در قسمت “پیش فرض های دسترسی مشاهده گروه“می توانید نوع مجوز پرونده های هر گروه کاری را مشخص کنید.

انواع مجوز های مشاهده هر پرونده #

فقط مسئول: یعنی فقط مسئول آن پرونده حق دیدن پرونده را دارد.

مسئول و هم گروهی ها: یعنی هم مسئول پرونده و هم همگروهی آن کاربر می تواند پرونده  ایجاد شده را مشاهده کند. به طور مثال اگر 2 کاربر در گروه فروش وجود داشته باشد با انتخاب این گزینه ، هر دو کاربر به پرونده دسترسی خواهند داشت.

مسئول، هم گروهی ها و زیرگروه ها: یعنی علاوه بر مسئول و همگروهی، اگر آن گروه زیرگروهی هایی داشته باشد آن ها نیز می توانند پرونده را ببینند.

همه افراد شرکت: یعنی همه کاربران میتوانند پرونده های آن گروه را ببینند.

توجه داشته باشید که موارد بالا را می توانید برای هر پرونده (معامله، شخص و شرکت) اعمال کنید.

 

Powered by BetterDocs