معاملات روی کاریز چگونه اولویت بندی و نمایش داده می شوند؟

یکی از ویژگی های مهم دیدار، فعالیت محور بودن آن است که کمک می کند معامله ها به سمت بسته شدن پیش رود. برای اینکه شما بتوانید نظارت بهتری روی فرآیند فروش داشته باشید، معاملات روی کاریز  بر اساس فعالیتی که موعد انجام آن نزدیک تر است نمایش داده می شود.

ترتیب نمایش معاملات در صفحه کاریز به شرح زیر است :

  • معاملاتی که برای آنها فعالیتی تعریف نشده است (آیکون زرد خطر A)
  • معاملاتی که فعالیتی که روی آن تعریف شده تاریخ گذشته است ( آیکون قرمز رنگ B)
  • معاملاتی که فعالیت آنها برای امروز است ( آیکون سبز رنگ C)
  • معاملاتی که فعالیت آنها برای آینده برنامه ریزی شده است ( آیکون طوسی رنگ D)

اگر  بیش از یک  معامله وجود داشته باشد که فعالیت روی آن ها شامل شرایط یکسان باشد (مثلا دو معامله که برای هر دوی آن ها فعالیت تعریف نشده است)، در این حالت بر اساس زمان ایجاد معامله ترتیب بندی می شود.

برخی از کاربران دیدار ترجیح می دهند که معاملات را با برچسب هایی نظیر “اولویت بالا” یا “کم اولویت” جدا کنند. به این منظور می توانید مقاله برچسب معامله را بررسی کنید.

 

Powered by BetterDocs