چرا منو و دسترسی های من در دیدار متفاوت از ویدیو ها و محتوای آموزشی دیدار است؟

علت اینکه منو و دسترسی شما مانند ویدیو های آموزشی نیست این است که شما در شرکتتان به عنوان کاربر مدیر تعریف نشده اید و تنها کاربر مدیر است که به تمام بخش های نرم افزار دسترسی دارد و کاربران عادی تنها به برخی از امکانات مورد نیازشان دسترسی دارند .

 

Powered by BetterDocs