چطور معاملات را در یک کاریز یا یک مرحله خاص کاریز ایمپورت کنم؟

برای اینکه معاملات خود را در یک مرحله خاصی از صفحه کاریز خود ایمپورت کنید، کافی است که ابتدا فایل اکسل خود را بر اساس ستون های زیر آماده کنید.

ستون های اجباری: (نام خانوادگی شخص معامله یا مشتری، عنوان معامله, کاریز معامله، مرحله کاریز معامله)

توجه داشته باشید که برای ایمپورت دقیق تر معاملات بهتر است شماره همراه مشتری، وضعیت معامله(موفق،ناموفق،جاری)، شیوه آشنایی معامله، تاریخ ایجاد و انجام معامله و مسئول معامله را  نیز در فایل اکسل خود داشته باشید.

مسئول معامله کاربری است که آن معامله را روی میزکار خود پیگیری خواهد کرد.کاریز معامله یعنی نام کاریزی که قرار است معامله روی آن قرار گیرد.مرحله کاریز یعنی معامله شما  روی کدام مرحله از کاریز  قرار گیرد.

Powered by BetterDocs