داشبورد گزارشات: سرعت تبدیل

سرعت تبدیل یعنی به صورت میانگین چقدر طول کشیده است که معامله شما تبدیل به معامله موفق و یا ناموفق شود.

بسیار مهم است بدانید که از لحظه ای که معامله شما در سیستم ثبت می شود تا زمانی که به نتیجه می رسد چند روز طول خواهد کشید تا بر اساس آن میزان عملکرد کاربران را بسنجیم هر چه این عدد کمتر باشد یعنی سرعت به نتیجه رساندن (موفق و ناموفق کردن) پرونده ها بیشتر است.

برای دریافت این گزارش از بخش تحلیل معاملات, وارد قسمت سرعت تبدیل شوید.

سرعت تبدیل  بر محور زمان #

در این قسمت در بازه زمانی انتخاب شده به شما گزارش می دهد که چند روز طول کشیده تا معاملات شما موفق و یا ناموفق شود.

سرعت تبدیل  بر محور کاربران  #

 این قسمت در بازه زمانی انتخاب شده به شما گزارش می دهد که  چند روز طول کشیده  تا هر کاربر معاملات خود را موفق و یا ناموفق کند.

 

Powered by BetterDocs