داشبورد گزارشات: نرخ تبدیل 

نرخ تبدیل یعنی نسـبت میزان فـرصـت هـای مـوفـق بـه کل فـرصـت هـای ورودی در یک بـازه زمـانی مشخص. مـثلا اگـر شـما در طـول مـاه گـذشـته بـا ۱۰۰ نـفر ارتـباط گـرفـته و ۱۰۰فـرصـت ایجادکرده اید و از میان آن ها ۱۰ فـرصـت شـما بـه فـروش مـوفـق تـبدیل شـده اسـت، نـرخ تبدیل شما ۱۰ درصد می باشد.

شما می توانید از بخش گزارشات دیدار، نرخ تبدیل (چند درصد از ورودی های خود را به مشتری تبدیل کرده اید) را مشاهده و تحلیل نمایید.

نرخ تبدیل بر محور زمان #

از این قسمت می توانید درصد نرخ تبدیل خود را در بازه های زمانی مختلف با هم مقایسه کنید.

نرخ تبدیل بر محور کاربران #

از این بخش می توانید میزان نرخ تبدیل به دست آمده برای هر کاربر را با هم مقایسه کنید.

 

Powered by BetterDocs