دریافت اطلاعیه های دیدار به تفکیک نوع آن ها

اعلان یا “notification” پیام های یادآوری هستند که درباره رویداد های مهمی که روی پرونده های شما اتفاق می افتند و یا شما رو از رویدادهای امنیتی یا پیام های سیستمی دیدار مطلع می کند.

این اطلاعیه ها به بخش های زیر تقسیم می شوند:

انواع اعلان ها #

  • همه اعلان ها:

تمام اعلان های موجود در این قسمت نمایش داده می شود.

  • باز نشده:

اعلان هایی که هنوز باز و مشاهده نکرده اید را به شما نمایش می دهد.

  • مرتبط با من:

اگر در پرونده هایی که شما مسئول آن هستید توسط کاربر دیگری ، تغییراتی مانند حذف و ویرایش و حتی ایجاد فعالیتی اتفاق بیفتد در این قسمت اعلان های آن ها را دریافت خواهید کرد.

  • من مسئول شدم:

اگر شخص، شرکت، معامله، کارت و حتی فعالیتی به شما محول شود و شما مسئول آن شوید، در این قسمت اعلان های آن را دریافت خواهید کرد.

  • فعالیت و یادداشت‌:

اعلان هایی مانند ویرایش، حذف و یادآوری انجام یک فعالیت، ویرایش و حذف یادداشت هایی که شما مسئول آن هستید در این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  • نظر و منشن:

اگر  کاربر دیگری شما را  با @ منشن کرده باشد  و یا برای فعالیت و یادداشتی که شما ثبت کردید، نظری درج کرده باشد آن را در این بخش مشاهده خواهید کرد.

  • دیدار :

انواع اطلاعیه هایی مانند آماده بودن درخواست اکسپورت، وضعیت ایمپورت، وضعیت نظراتی که در سامانه توسعه بر اساس نظرات مشتریان دیدار ثبت کردید، گزارش ارسال پیامک و پیام های ارسال نشده و پیام های پشتیبانی دیدار در این قسمت قابل مشاهده است.

  • امنیت:

اگر کاربر مدیر باشید، با فعال کردن این قسمت می توانید اعلان های مهمی از جمله تغییر پسورد کاربران ، تلاش ناموفق برای ورود به دیدار، حذف مراحل کاریز توسط یک کاربر و اکسپورت یا ایمپورت سایر کاربران را دریافت کنید.

تنظیمات اعلان‌های عمومی #

با انتخاب گزینه پروفایل کاربری و انتخاب تب “تنظیمات اعلان” ، می توانید اعلان های دریافتی خود را شخصی سازی کنید و تعیین کنید مایل به دریافت کدام یک از آنها هستید.

تنظیمات اطلاعیه های امنیتی #

اگر کاربر مدیر هستید، می‌توانید از قسمت تنظیمات نرم افزار و بخش کاربران و امنیت، روی تب امنیت کلیک کنید و تعیین کنید که مایل به دریافت کدام نوع از اعلان‌های امنیتی هستید.

Powered by BetterDocs