مدیر اکانت چه شخصی است؟

مدیر اکانت شخصی است که دسترسی به تمام امکانات موجود در نرم افزار  مانند تغییر و تنظیم کاریز ها و همچنین بخش تنظیمات نرم افزار و بخش گزارشات نرم افزار  را  دارد. 

مدیر اکانت می تواند مراحل کاریز  را تنظیم و شخصی سازی کند ، تنظیمات لازم بر طبق نیازهای شرکت را اعمال کند و همچنین گزارشات کاملی از عملکرد سایر کاربران خود داشته باشد.

همچنین مدیر اکانت می تواند دسترسی سایر کاربران به نرم افزار را محدود کند.

 

Powered by BetterDocs