موفق کردن و ناموفق کردن پرونده معامله

اگر در فرایند فروش شما ، درخواست دهنده ای به مرحله خرید خدمات شما رسید و فروش انجام شد پس از تکمیل کردن مبلغ و محصولات خریداری شده مشتری،کافیست تا پرونده معامله خود را به سمت پایین بکشید و پرونده معامله  را موفق کنید. 

حتی می توانید از داخل پرونده معامله نیز معامله را موفق و یا ناموفق اعلام کنید.

اگر در هر محله از فرایند فروش شما ، مشتری پس از  پیگیری های انجام شده از خرید منصرف شود، با انتخاب و یا کشیدن معامله در قسمت ناموفق شد می توانید پرونده را ناموفق اعلام کنید .

توجه داشته باشید که پس از ناموفق کردن پرونده معامله ، دیدار از شما علت ناموفق کردن پرونده  را می پرسد که حتما از بین لیست علت را انتخاب کنید تا بتوانید با آمار و گزارشات موجود در دیدار نقاط ضعف و بیشترین علل ناموفق شدن پرونده ها را بررسی کنید.

 

Powered by BetterDocs