“احتمال موفق شدن معامله” چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

اگر بخواهید معاملات خود را بر اساس یک درصد احتمالی فیلتر و دسته بندی کنید می توانید از  گزینه “احتمال موفق شدن معامله “در هر پرونده معاملاتی استفاده کنید.

بعد از باز کردن یک پرونده معامله از قسمت بالا سمت راست پرونده می توانید درصدی را برای احتمال موفقیت یک پرونده تعیین کنید.

پس از تعیین درصد احتمال موفقیت معامله می توانید معاملات خود را بر اساس درصد های احتمالی در صفحه لیست معاملات فیلتر و جستجو کنید.

احتمال کم : مقادیر 0 تا 30 درصد

احتمال متوسط: مقادیر 31 تا 64 درصد

احتمال زیاد: مقادیر 65 به بالا

 

Powered by BetterDocs