ارجاع فعالیت

اگر بخواهید فعالیتی مانند فعالیت ارسال کالا را به همکار خود محول کنید تا ایشان این کار را انجام دهند، می توانید از قابلیت ارجاع فعالیت استفاده کنید؛ برای این کار شما می توانید از قسمت “مسئول انجام این فعالیت ” نام همکار خود را انتخاب کنید. (مانند تصویر زیر)

بعد از ارجاع فعالیت، برای همکار شما یک اطلاعیه ارسال می شود که شما به او فعالیتی محول کردید و وقتی همکار شما نتیجه فعالیت محول شده را ثبت کند برای شما  اطلاعیه ای ارسال می شود که همکار شما فعالیت را انجام داده است.

 

Powered by BetterDocs