برچسب ها در دیدار

بر اساس نوع معاملات و معیار های دیگر سازمانی , برای معاملات خود برچسب , تعریف و اعمال کنید.

به خاطر د اشته باشید در نهایت میتوانید معاملات خود را بر اساس همین برچسب ها به کمک فیلتر معاملات , فیلتر کنید.

از کاریز معاملات برروی معامله مورد نظر خود کلیک کرده و در سمت راست بالا صفحه با کلیک برروی برچسب , از برچسب های تهیه شده استفاده کنید یا با کلیک برروی اضافه کردن برچسب , برچسب جدید ایجاد و انتخاب کنید. 

توجه داشته باشید که اضافه کردن برچسب فقط توسط کاربر مدیر امکان پذیر  است و سایر کاربران فقط می توانند از برچسب های تعریف شده استفاده کنند.

برچسب ها در پرونده های کارت نیز مانند پرونده معامله قابل تعریف و استفاده می باشند.

Powered by BetterDocs