حذف و ویرایش کارت ها

حذف کارت ها از صفحه کاریز #

با انتخاب سه نقطه کنار هر پرونده کارت و یا کشیدن کارت روی گزینه حذف می توانید آن کارت را حذف کنید.

حذف کارت ها از  داخل پرونده #

ویرایش کارت ها از صفحه کاریز #

با انتخاب سه نقطه کنار هر پرونده کارت  می توانید آن کارت را ویرایش کنید.

ویرایش کارت ها از داخل پرونده #

 

Powered by BetterDocs