فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله : موفق / ناموفق/ جاری یا حذف شده

شما میتوانید معاملات خود را براساس نوع معامله (موفق،ناموفق و جاری) و یا حتی معاملات حذف شده از هر دو بخش کاریز معاملات و لیست معاملات، فیلتر و جستجو کنید.

فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله از لیست معاملات #

از قسمت لیست معاملات شما می توانید معاملات خود را بر اساس نوع معامله (موفق، ناموفق و جاری) فیلتر کنید. (تصویر زیر)

همچنین می توانید معاملات حذف شده خود را از لیست معاملات و قسمت فیلتر معاملات بازیابی کنید.(تصویر زیر)

برای مشاهده موارد بیشتر از قسمت لیست معاملات می توانید مقاله “نمایش معامله ها به صورت لیست” را دنبال کنید.

 فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله از کاریز معاملات #

از قسمت کاریز معاملات، از بالا سمت چپ روی گزینه فیلتر کاریز کلیک کنید و نوع معاملات مورد نظر خود را انتخاب کنید.

انتخاب گروهی معاملات فیلتر شده #

با انتخاب معاملات فیلتر شده می توانید از طری منو بازشو، مسئول آن ها را تغییر دهید، به آن ها برچسبی را اختصاص دهید و یا به صورت گروهی برای آن ها پیامک ارسال کنید.

Powered by BetterDocs