منطق دیدار  در مورد “فعالیت انجام شده”

ممکن است فعالیت های برنامه ریزی شده توسط شما نظیر تماس با مشتری یا برگزاری یک جلسه در زمان مقرر مشخص شده انجام نشود. دیدار یک قابلیت پیشرفته ذخیره سازی زمان انجام فعالیت دارد که باعث می شود بین زمان برنامه ریزی شدن فعالیت و زمانی که واقعا فعالیت انجام شده است، تمایز قائل شود.

فعالیت های برنامه ریزی شده روی پرونده نمایش داده می شود و مطابق تصویر بالا، در صورتی که  زمان مقرر برای انجام فعالیت گذشته باشد به رنگ قرمز نمایش داده می شود که نشان دهنده فعالیت تاریخ گذشته می باشد. در تصویر بالا فعالیت پیگیری یک فعالیت تاریخ گذشته است.

اگر فعالیتی در زمان مقرر انجام نشد آن را با انتخاب گزینه به تعویق انداختن، به زمان دیگری به تاخیر بیاندازید.

تفاوت “فعالیت انجام شده ” در زمان برنامه ریزی شده و زمانی که واقعا انجام شده #

پس از برنامه ریزی یک فعالیت ، به منظور ذخیره سازی مذاکرات با مشتری در سابقه پرونده ، باید نتیجه انجام فعالیت ذخیره شود. در خصوص فعالیت ها و انجام فعالیت در   این مقاله بیشتر بخوانید.

همان طور که در تصویر بالا نمایش داده شده، تاریخ و زمانی که فعالیت برنامه ریزی شده است و همچنین تاریخی و زمانی که واقعا انجام داده شده است روی پرونده ونتیجه فعالیت قابل نمایش است. فعالیت پیگیری با تاخیر یک روز بعد از زمانی که برنامه ریزی شده است به “فعالیت انجام شده” تغییر پیدا کرده است.

امکان تغییر تاریخ “فعالیت انجام شده” #

اگر برای شما سوال پیش آمده که” آیا امکان دارد که بتوان تاریخ فعالیت انجام شده را تغییر داد؟” باید بگوییم که بله این امکان وجود دارد. درصورتیکه  نیاز باشد زمان انجام فعالیتی که مربوط به خود کاربر است را ویرایش کنید، می توانید با استفاده از ویرایش فعالیت زمان را تغییر دهید. درصورتیکه فعالیت بعد از انجام شدن تغییر پیدا کند، در سابقه فعالیت و همچنین سابقه پرونده ذخیره می شود.

 

Powered by BetterDocs