ویرایش پرونده معامله

شما می توانید از داخل پرونده هر معامله، آن ها را ویرایش کنید. ابتدا معامله مدنظر خود را انتخاب کرده و سپس روی علامت (مداد) یا ویرایش معامله کلیک کنید.

توجه داشته باشید که اگر این گزینه را در پرونده مشاهده نمی کنید, علت آن عدم دسترسی “مدیریت معامله” است و در صورت نیاز باید به کاربر مدیر اطلاع دهید.

در قسمت ویرایش معامله می توانید موارد زیر را تغییر دهید.

کاریز و مرحله کاریز: که میتوانید معامله را به کاریز یا مرحله دیگری انتقال دهید.

تاریخ معامله: که می توانید زمان ثبت شدن معامله یا آغاز معامله با مشتری را تغییر دهید.

عنوان: با ویرایش این گزینه می توانید موضوع  یا عنوان پرونده خود را  تغییر دهید.

مسئول معامله: از این قسمت میتوانید شخصی که باید پرونده معامله را پیگیری کند را تغییر دهید.

افزودن محصول جدید: با انتخاب این گزینه در صورت نیاز میتوانید، پس از مشخص شدن اقلام  و یا خدمات مورد نیاز مشتری آن ها را اضافه کنید.

شیوه  آشنایی:در صورتی که مشخص است مشتری از چه طریقی با شما آشنا شده است آن را از این قسمت وارد کنید.

سایر فیلدهای اضافه شده: اگر فیلد دیگری اضافه کرده باشید در این صفحه میتوانید آن ها را ویرایش کنید.

 

Powered by BetterDocs