چرا با اینکه  نتیجه یک فعالیت را نوشتم ولی همچنان علامت کنار آن معامله در کاریز قرمز است؟

علامت قرمز رنگ کنار پرونده معامله به این معناست که شما فعالیتی روی این پرونده معامله دارید و زمان انجام آن فعالیت گذشته است و هنوز نتیجه آن ثبت نشده است.

چرا با اینکه نتیجه یک فعالیت را نوشتم ولی همچنان علامت کنار آن معامله در کاریز قرمز است؟

دلیل اول : ممکن است شما  فعالیت دیگری هم  روی پرونده معامله برنامه کرده باشید و فقط یکی از آن ها را انجام داده باشید و دیگری هنوز باقی مانده باشد.که باید فعالیت دیگر را نیز انجام دهید و یا زمان انجام آن را به تاخیر بیاندازید.

دلیل دوم: ممکن است یکی از فعالیت های برنامه ریزی شده روی پرونده معامله به نام همکار شما باشد و ایشان هنوز فعالیت خود را انجام نداده است.

از او بخواهید نتیجه فعالیت خود را ثبت کند.

در صورت نیاز به راهنمایی کامل کار با فعالیت ها کلیک کنید.

 

Powered by BetterDocs