چگونه می توانم یک فعالیت را به اشخاص مختلف اختصاص بدم؟

در فرم ایجاد فعالیت، در قسمت این فعالیت مرتبط است با ، در فیلد شخص ، نام یا شماره تماس مشتری خود را تایپ کرده و از لیست انتخاب نمایید.  شما در این قسمت می توانید نام چند شخص را انتخاب نمایید تا این فعالیت به صورت همزمان روی پرونده همه آن ها قرار گیرد.

توجه داشته باشید در حال حاضر تنها امکان اختصاص یک فعالیت به چند مشتری وجود دارد ولی برنامه ریزی یک فعالیت برای چند نفر از کارمندان شما  در یک فرم  ممکن نیست و شما باید برای هر یک از آنها بصورت مجزا فعالیت ایجاد کنید.

 

Powered by BetterDocs