ارسال پیامک خوش آمدگویی پس از ثبت پرونده معامله

در هنگام ثبت یک پرونده معامله جدید روی کاریز، با انتخاب گزینه “ارسال پیامک به خریدار” و انتخاب یک پیامک آماده از لیست، پس از ذخیره معامله برای شماره همراه مشتری، پیامک انتخابی شما ارسال خواهد شد.

از این ویژگی میتوانید برای ارسال پیامک خوش آمدگویی به مشتری پس از ثبت معامله استفاده کنید.

توجه داشته باشید که میتوانید پیامک های آماده خوش آمدگویی خود را از بخش تنظیمات دیدار، قسمت پیامک ها ایجاد کنید.

Powered by BetterDocs