انتقال اطلاعات یک کاربر به کاربر دیگر

برای اینکه بتوانید به صورت تکی و یا گروهی، پرونده معاملات،اشخاص، شرکت ها و حتی فعالیت های یک کاربر را به کاربر دیگری منتقل کنید،مراحل زیر را دنبال کنید.

 

انتقال معاملات یک کاربر خاص به کاربر دیگر #

در صفحه کاریز روی گزینه لیست معاملات کلیک کرده و با اعمال فیلتر تاریخ و کاربر، معاملات کاربر مورد نظر خود را پیدا کنید.

با انتخاب هر معامله از طریق منو بازشو معاملات مورد نظر خود را انتخاب کرده و مسئول آن ها را تغییر دهید.

نکته: برای تغییر مسئول یک پرونده به صورت تکی، از داخل پرونده نیز می توانید گزینه ویرایش را انتخاب کرده و مسئول پرونده را تغییر دهید.

انتقال کارت های یک کاربر خاص به کاربر دیگر #

برای انتقال پرونده کاررت های یک کاربر خاص نیز مانند پرونده معاملات از لیست کارت ها و منو بازشو می توانید کارت های یک کاربر را به کاربر دیگر انتقال دهید.

نکته: برای تغییر مسئول یک پرونده به صورت تکی، از داخل پرونده نیز می توانید گزینه ویرایش را انتخاب کرده و مسئول پرونده را تغییر دهید.

انتقال اشخاص و شرکت های یک کاربر خاص به کاربر دیگر #

نکته: برای تغییر مسئول یک پرونده به صورت تکی، از داخل پرونده نیز می توانید گزینه ویرایش را انتخاب کرده و مسئول پرونده را تغییر دهید.

 

انتقال فعالیت های یک کاربر خاص به کاربر دیگر #

Powered by BetterDocs