حذف اشخاص و شرکت ها

حذف هر شخص به صورت جداگانه #

برای این که بتوانید یک شخص یا شرکت خاصی را از دیدار حذف کنیم، پرونده شخص یا شرکت مورد نظر را انتخاب و پس از انتخاب (…) روی گزینه حذف کلیک کنید.

 

حذف گروهی اشخاص و شرکت ها #

و اگر بخواهید اشخاص و شرکت های خود را به صورت گروهی حذف کنید، در لیست اشخاص و شرکت ها، آن ها را به صورت زیر انتخاب کرده و از منوی بازشو روی گزینه حذف کلیک کنید.

نکته: توجه داشته باشید که اگر دسترسی حذف برای شما غیرفعال بود، این دسترسی توسط مدیر سیستم برای شما بسته شده است.

 

Powered by BetterDocs