مشاهده زمان های خالی برای برنامه ریزی فعالیت جدید

فرض کنید در هنگام برنامه ریزی فعالیت جدید، نیاز دارید تا زمان های پر شده ی هر یک از کاربران خود را ببینید و بر اساس زمان های خالی موجود در تقویم، فعالیت جدیدی برنامه ریزی کنید.

برای مشاهده ساعت های پر شده  هر کاربر در روزهای مختلف می توانید به دو روش زیر عمل کنید:

1- پس از انتخاب گزینه افزودن فعالیت جدید، در فرم “ایجاد فعالیت”، یک تقویم در سمت چپ فرم موجود می باشد، که با انتخاب مسئول فعالیت و زمان برنامه ریزی فعالیت، میتوانید تقویم هر کاربر را در این قسمت مشاهده کنید.

2- روش دیگر استفاده از صفحه تقویم در لیست فعالیت هاست.

از منو وارد بخش فعالیت ها شده و سپس روی گزینه تقویم کلیک کنید.

در این صفحه با اعمال فیلتر تاریخ و مسئول فعالیت می توانید فعالیت های برنامه ریزی شده در تایم های مختلف را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید که بازه مشاهده تقویم به صورت هفتگی می باشد.)

 

 

Powered by BetterDocs