نشانه رنگ ها در صفحه اشخاص و شرکت ها

در صفحه اشخاص و شرکت ها هر شخص یا شرکتی که شما در دیدار ثبت کرده اید با یک رنگ مشخص ذخیره شده است.

هر کدام از این رنگ ها نشانه و معنای خاصی در دیدار دارند که در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد.

 

رنگ آبی #

 

رنگ آبی نشانه دهنده این است که شخص/شرکت ثبت شده در دیدار یک فرصت می باشد، یعنی این شخص یک معامله جاری بر روی کاریز دارد و هنوز معامله او موفق یا ناموفق نشده است.

رنگ زرد #

 

رنگ زرد نشانه دهنده این است که شخص/شرکت ثبت شده در دیدار حداقل یک معامله موفق با شما دارد به عبارت دیگر او مشتری شماست و حداقل یک بار از شما خرید کرده است.

بدون رنگ #

 

اگر شخص/شرکتی بدون رنگ در دیدار شده باشد یعنی این شخص تا به حال هیچ گونه معامله ای با شما نداشته و یا معامله او با شما ناموفق شده است.

تاج دار #

 

اگر شخص / شرکتی به صورت تاج دار در دیدار شده است یعنی آن شخص VIP یا از اشخاص مهم است.

 

Powered by BetterDocs